REGD.OFFICE:"TCP LIMITED " SAPTHAGIRI BHAVAN New No. 4, Old No. 10, KARPAGAMBAL NAGAR,
MYLAPORE,CHENNAI - 600 004,TAMIL NADU,INDIA.
Phone : 24991518, 24991289     Email- chem@tcpindia.com